Prosba o finanční podporu na stavbu hřiště pro mládež klubu SK Louky.

Vážení příznivci sportu, touto cestou Vás velmi zdvořile prosíme o poskytnutí sponzorského daru, případně o umístění Vaší reklamy na našem sportovišti. Tyto prostředky budou využity výhradně pro stavbu (z počátku výhradně na vypracování projektové dokumentace) fotbalového hřiště určeného pro mládežnická družstva SK Louky. Velmi by nám pomohlo i levnější vypracování projektové dokumentace nutné pro vydání stavebního povolení.

Nutnost realizace tohoto projektu si vyžaduje dnešní neudržitelný stav jediného hřiště v návaznosti na stávající velký počet dětí (v současnosti přes 200), které za SK louky hrají a jejichž počet se stále zvyšuje. Máme předpřípravku, dvě družstva mladší a starší přípravky, mladší a starší žáky a dokonce i dvě družstva dorostu, přičemž všechny tyto kategorie mají k dispozici pouze jedno jediné hřiště, takže výjimkou není stav, kdy v případě souběhu tréninků trénují děti i na přilehlých loukách. Takový stav je naprosto nedostačující, navíc brání dětem v dalším rozvoji.

Z těchto důvodů se vedení klubu rozhodlo, že se zasadí o vybudování hřiště nového na místě původního hřiště škvárového. K tomu, aby mohlo dojít k vydání stavebního povolení, je nutno zajistit finanční prostředky na potřebnou dokumentaci dle následujícího rozpočtu:

  • Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - 114.950,- Kč
  • Inženýrská činnost spojená se zajištěním vydání územního rozhodnutí - 36.300,- Kč
  • Dokumentace pro vydání stavebního povolení a výběr dodavatele - 563.860,- Kč
  • Inženýrská činnost spojená se zajištěním vydání stavebního povolení - 36.300,- Kč
  • Celkem: 751.410,- Kč

Touto částkou klub nedisponuje a není ji možno ani získat z dotací od města, je však nezbytná k tomu, aby mohlo být žádáno o vydání stavebního povolení, na jehož základě lze následně zažádat o dotaci na výstavbu hřiště nového u Ministerstva mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Tato investiční akce by měla být rozdělena do dvou etap, kdy v rámci první etapy by bylo vybudováno nové hřiště a v rámci druhé etapy by byl vybudován objekt šaten a příjezdová komunikace k němu.

Hrubý rozpočet na obě etapy je následující:

1. ETAPA

Popis položky - cena včetně DPH

  • Fotbalové hřiště - 10 886 272
  • Závlaha fotbalového hřiště - 1 106 545
  • Prefabrikované ocelové tribuny - 1 089 000

Celkem: 13 081 817

2. ETAPA

Popis položky - Cena včetně DPH

  • Objekt šaten  13 531 733
  • Příjezdová komunikace a chodníky 3 829 650

Celkem: 17 361 383

Celý záměr: 30 443 200

Část výše uvedených nákladů (60 %) by měla být financována z dotací MŠMT, zbývající část (40 %) by měla být financována za pomocí města Zlína a případných sponzorů.

Své případné dary můžete poskytnout na účet 266 222 970 / 0300.
V případě potřeby vydání potvrzení o zaplaceném daru, nebo v případě požadavku na uzavření darovací smlouvy, resp. požadavku na uzavření smlouvy o reklamě se neváhejte obrátit na Ing. Křiklavovou (mail: kriklavova@golan.cz, mobil 602 705 103).

Vedení SK Louky.

 Celou studii obou etap včetně vizualizací naleznete zde