Studie rekonstrukce sportovního areálu pro fotbalovou školu SK Louky

Studie rekonstrukce sportovního areálu pro fotbalovou školu SK Louky

Název žadatele: SK Louky, z.s., U Dřevnice 250, Louky, 763 02 Zlín

Datum zpracování studie: prosinec 2016

Zpracovatel studie: STEMIO a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město,Pracoviště Zlín, J Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice

1. a) Identifikační údaje Studie je zpracována pro využití lokality v katastru místní části Louky nad Dřevnicí, obce Zlín, jako fotbalové sportoviště se zázemím s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu pro fotbalovou školu SK Louky“.

Název projektu:  Rekonstrukce sportovního areálu pro fotbalovou školu SK Louky.

Místo realizace projektu: Louky nad Dřevnicí, Zlín

Název žadatele: SK Louky, z.s., U Dřevnice 250, Louky, 763 02 Zlín

Předmětné pozemky v majetku investora:

  • pozemek č. 307/25, ostatní plocha, výměra 4.596 m2
  • pozemek č. 1985/50, ostatní plocha, výměra 4.260 m2
  • pozemek stavební č. 420, zast. plocha a nádvoří, výměra 114 m2

Předmětné pozemky v majetku města:

  • pozemek č. 302/3, zahrada, výměra 571 m2

Datum zpracování studie: prosinec 2016

Předkladatel studie:

SK Louky, z.s.
U Dřevnice 250
763 02 Zlín - Louky
IČO: 44005369,

Kontaktní osoby:

Předseda: René Chytil, mobil: 606 624 256, predseda@sklouky.cz

1. b) Údaje o zadání a podkladech

Zadáním bylo zpracovat studii pro využití dané lokality na pozemcích SK Louky, případně pozemků ve vlastnictví města Zlína, pro vybudování nového přírodního travnatého fotbalového hřiště, včetně zázemí pro potřeby SK Louky. Podkladem pro zpracování studie byla katastrální mapa s pozemky SK Louky a města Zlín.

Zpracování bylo projednáváno s představiteli SK Louky, kde byly zhotoviteli studie předneseny možné návrhy o využití zpracovávané lokality. Podkladem pro zpracování studie je také fotodokumentace stávajícího stavu spojená s prohlídkou místa stavby.

1. c) Cíl studie

SK Louky byl založen v roce 1933. V současné době patří pod fotbalový klub i 6 mládežnických týmů. Klub má k dispozici venkovní travnaté hřiště, které bohužel stojí na cca 16 pozemcích většinou soukromých osob. Proto se klub rozhodl vybudovat přírodní travnaté fotbalové hřiště, včetně objektu šaten a využít svých pozemků. Pro hřiště bude využita plocha bývalého škvárového hřiště. Veškeré nové sportovní plochy jsou v těsné blízkosti současných sportovních ploch a stanou se tak jejich rozšířením.

Přírodní fotbalové hřiště.

Plocha pro navrhované hřiště je rovná, ale vzhledem k okolnímu terénu je cca 1m pod jeho úrovní. I vzhledem k nepropustnému podloží a blízké řece Dřevnici bude povrch hřiště dorovnán do okolní úrovně. Na vhodném zhutněném násypu bude proveden drenážní systém hřiště pro odvedení přebytečných srážkových vod z podloží. Dešťové vody z drenáží budou odvedeny přes vyústní objekt do řeky Dřevnice. Na oddrenážovanou vyspádovanou plochu bude provedeno vlastní hřiště. Skládá se z drenážní vrstvy a vegetační vrstvy, které budou rozprostřeny po celé ploše hřiště a náležitě zhutněny v požadovaném spádu a rovinnosti. Na závěr dojde k osetí travní směsí pro fotbalová hřiště.

Na ploše je navrženo fotbalové hřiště rozměrů 93 x 53 m, s výběhy 2 m na podélných stranách a 3 m za zadními lajnami. Celková plocha je tedy 99 x 57 m.

Nedílnou součástí výstavby je zavlažování, hnojení a kosení nově rostoucího trávníku. Fotbalové hřiště bude ohraničeno zahradními obrubníky. Na kratších stranách je navrženo záchytné síťové oplocení za fotbalovou brankou v délce 40 m výšky 8 m s doplněním oplocení výšky 4 m na zbytku délky strany. Oplocení bude bez vstupů.

Na podélných stranách hřiště je navrženo jednoduché hliníkové zábradlí se sloupky a horním madlem ve výšce 1,1 m. Pro vjezd na plochu budou některá pole z odnímatelných částí, případně budou vynechána.

Fotbalové hřiště bude vybaveno 2 ks hliníkovou fotbalovou brankou, vč. sítě, 4 ks rohových praporků ,2 ks zastřešených střídaček pro 13 hráčů. Pro diváky budou v blízkosti hřiště umístěny dvě nezastřešené ocelové tribuny. Každá pro cca 100 osob.

Závlaha přírodního fotbalového hřiště.

Pro závlahu fotbalového hřiště je navržen systém se třinácti postřikovači z toho budou tři umístěny ve středu hrací plochy (celokruhové), dva (výsečové) na každé krátké straně, tři (výsečové) postřikovače budou umístěny na vždy na dlouhé straně. Ovládání bude probíhat tak, že budou postupně spínány elektromagnetické ventily pomocí impulsu z řídící jednotky. Ekonomický chod závlahy bude zajišťovat dešťové čidlo, které při předem nastavené velikosti atmosférické srážky zablokuje systém, aby nedocházelo k závlaze při dešti. Hloubku uložení potrubí závlahy pod povrchem je nutné dodržet vzhledem ke konstrukční výšce postřikovače. Jelikož systém se na zimu vypouští a profukuje stlačeným vzduchem nemusí být potrubí v nezámrzné hloubce. Zazimování systému proběhne vyfouknutím stlačeným vzduchem před prvními mrazy. Citlivost komponentů závlahy na mráz (postřikovače, elektroventily, potrubí apod.) musí být díky jejich konstrukci a použitým materiálům nízká. Potrubí bude uloženo do rýh a zasypáno materiálem bez ostrohranného kameniva. Rýhy budou provedeny strojně v místě postřikovačů bude výkop dokopán ručně. Ovládací kabel elektor bude umístěn souběžně ve výkopu pro potrubí závlahy Jako zdroj závlahy bude využita stávající studna v blízkosti hřiště a navrhovaného objektu šaten. Čerpadlo, jističe a potřebná armatura bude umístěna v objektu šaten. Vodou ze studny bude neustále doplňována podzemní akumulační nádrž na vodu o objemu cca 25 m3. Hlavní čerpadlo bude zásobovat vodou závlahový systém a udržovat v něm stálý potřebný tlak. Čerpadlo bude nasávat vodu z akumulační nádoby a dotovat závlahový systém vodou. U hlavního čerpadla bude umístěn i hlavní el. rozvaděč pro obsluhu čerpadla a řídící jednotka závlah. Pro závlahu travnatého plochy o ploše cca 5.700 m2 je zapotřebí jednorázového množství cca 20-25 m3 denně (v letních měsících). Vydatnost studny bude ověřena zkouškou.

Zázemí sportoviště – objekt šaten

Pro hráče a diváky je nutné i zázemí u sportoviště. Proto je součástí návrhu objekt šaten. Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt s plochou střechou, bez podsklepení, založen na základových pasech.

1.NP je vyhrazeno pouze hráčům. WC imobilních bude sloužit jak hráčům, tak imobilním divákům. V 1.NP je navržen sklad hřiště, prádelna, 6 šaten hráčů, 3 umývárny, WC pro muže a ženy, úklidová místnost a technická místnost.

Ve 2.NP je šatna rozhodčích se sociálním zázemím, klubovna, kuchyňka, kancelář, WC diváků muži a ženy, úklidová místnost a terasa. Patro je přístupné po venkovním ocelovém schodišti.

Bezbariérový vstup k WC v 1.NP je zajištěn rampou před vstupními dveřmi.1.NP je vyčleněno pro hráče. 2.NP je navrženo spíše pro diváky. Terasa je s výhledem na hřiště. Ve 2.NP je možno po dobu turnaje provozovat bufet s výdejen na terasu.

Komunikace a zpevněné plochy.

Pro příjezd jednotek ISS (integrovaného záchranného systému) je navržena asfaltová komunikace podél hřiště až k objektu šaten. Částečně obousměrná, částečně jednosměrná. U objektu šaten bude zřízeno parkovací místo pro tělesně postižené. Celá plocha bude případně sloužit pro otočení hasičského vozidla. Podél příjezdové cesty bude zřízena zpevněná plocha pro parkování osobních automobilů návštěvníků, případně autobusu klubu soupeře. Chodníkové plochy bezi hřištěm a objektem šaten budou ze zámkové dlažby.

Hrubý propočet stavby

Popis položky Cena v bez DPH Cena včetně DPH
1. Fotbalové hřiště 8 996 919,00 10 886 272,00
2. Závlaha fotbalového hřiště 914 500,00 1 106 545,00
3. Prefabrikované ocelové tribuny 900 000,00 1 089 000,00
4. Objekt šaten 11 183 250,00 13 531 733,00
5. Příjezdová komunikace a chodníky 3 165 000,00 3 829 650,00
     
Celkem bez DPH 25 159 669,00  
DPH 21% 5 283 530,00  
Celkem   30 443 200,00