Jdi na obsah Jdi na menu
 

0. INFO platba příspěvků :

 info.jpg


5. Fotbalový nábor :

 nabor-louky-2019.png-levy.png


 

Volební řád SK Louky

 

 
VOLEBNÍ   ŘÁD
 Valné hromady SK Louky, z.s.
 
článek 1
Základní ustanovení
 
1.      Valná hromada SK Louky, z.s. (SK) volí předsedu SK a ostatní členy výkonného výboru bez určení funkcí (VV SK) a členy kontrolní komise (KK) podle článku III odst. 2.6 písm. c) a d) Stanov SK.
2.      Volby členů orgánů uvedených v odst. 1 jsou veřejné s výjimkou případu, kdy tajnou volbu odhlasuje Valná hromada SK. V takovém případě bude volba členů orgánů provedena tajně.
3.      Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina přítomných delegátů usnášeníschopné valné hromady (čl. III odst. 2.8 stanov SK).
 
článek 2
Návrhy kandidátů do funkcí
 
1.        Kandidáty do funkcí uvedených v čl. 1 odst. 1 mohou navrhovat výhradně sdružené kluby SK oprávněné vyslat na valnou hromadu SK svého delegáta (čl. III odst. 2.1 a 3 stanov                  SK). Navržený kandidát musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas, a to buď písemně nebo veřejným prohlášením před volební komisí nebo valnou hromadou.
2.        Kandidát do funkce je oprávněn se své kandidatury vzdát, a to i v kterékoli fázi voleb.
3.        Kandidáty do funkcí, kteří nejsou delegáty valné hromady, je VV SK povinen pozvat na valnou hromadu jako hosty.
 
článek   3
Registrace kandidátů
 
1.        Návrhy kandidátů, které došly před konáním valné hromady, přijímá VV SK, který zpracuje jejich osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, povolání), a vytvoří z nich písemný podklad (seznam) pro jednání valné hromady. Kandidáti musí být v seznamu rozděleni podle své kandidatury do funkce předsedy SK, ostatních členů VV SK a členů KK.
2.        Volební komise převezme od VV SK seznam kandidátů včetně originálů písemných návrhů z klubů a ověří, zda kandidáti s návrhem na jejich funkci souhlasí.
       Volební komise ani valná hromada nejsou oprávněny stanovovat pro registraci kandidáta žádné další podmínky.
3. Stane-li se, že před zahájením valné hromady nejsou navrženi kandidáti do funkcí v dostatečném počtu nebo dojde-li na valné hromadě k tomu, že pro volby do funkcí nezbývá dostatečný počet kandidátů, vyzve volební komise delegáty k navržení dalších kandidátů, které zaregistruje, splňují-li podmínky pro kandidaturu (odst. 2).
4. V případě námitky delegáta sdruženého oddílu proti návrhu a registraci kandidáta, proti opomenutí registrace kandidáta, či proti vyškrtnutí kandidáta ze seznamu (odst. 2), je volební komise povinna předložit námitku k rozhodnutí valné hromadě. O uplatnění nebo neuplatnění námitky rozhoduje valná hromada veřejným hlasováním.
5.    Když volební komise dospěje k závěru, že kandidátka je připravena pro volby, uzavře ji a její předseda prohlásí, že všichni kandidáti jsou platně zaregistrováni. Ještě před tím je však povinen položit delegátům otázku, zda někdo z nich nemá ke kandidátům připomínky, a to bez ohledu na to, zda došlo před tím k řešení námitek podle odst. 4, či nikoli.
 
článek   4
Volební komise
 
1.          Volební komise je orgánem valné hromady. Delegáti valné hromady schvalují jejího předsedu a 2 další členy z  řad delegátů valné hromady. Volební komise řídí volby podle Stanov SK a tohoto volebního řádu.
2.          Člen volební komise má po celou dobu svého působení ve funkci všechna práva delegáta (volit, hlasovat apod.).
3.          Pokud se stane, že v průběhu voleb dojde k situaci, kterou tento volební řád neupravuje, navrhne volební komise valné hromadě ke schválení postup respektující principy Stanov SK a zásady tohoto volebního řádu. Volební komise je rovněž oprávněna pro potřeby voleb na valné hromadě provádět výklad tohoto volebního řádu.
 
článek   5
Volba předsedy SK
 
1.            Je-li na funkci předsedy SK navržen jen jeden kandidát, hlasuje se o jeho volbě vždy veřejně.
2.            Nezíská-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů, vyzve volební komise delegáty valné hromady k navržení jiného kandidáta či kandidátů do funkce. V případě, že je znovu navržen jen jeden kandidát, vykoná se volba opět veřejně. Nezvolený kandidát může znovu kandidovat v tajném hlasování spolu s dalšími navrženými kandidáty.
3.            Pokud je na funkci předsedy SK navrženo více kandidátů, je způsob volby určen valnou hromadou a zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Nezíská-li žádný kandidát potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, koná se druhé kolo voleb.
4.            Do druhého kola voleb postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole voleb získali největší počet hlasů. Jestliže by se stalo, že největší počet hlasů získá více kandidátů než dva, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
5.            Ve druhém kole voleb je zvolen kandidát, který získá největší počet hlasů. Pokud se stane, že stejný největší počet hlasů získají dva nebo více kandidátů, koná se mezi těmito kandidáty rozhodovací volba. Nedojde-li ke zvolení předsedy SK pro stejný počet získaných hlasů kandidáty ani v rozhodovací volbě, vyzve volební komise delegáty k návrhům dalších kandidátů do funkce předsedy SK. Postup voleb podle předchozích odstavců se opakuje.
 
 
 
 
 
článek   6
Volby ostatních členů VV SK a členů KK
 
1.     Volby ostatních členů VV SK a členů   KK se uskuteční způsobem, který schválila valná hromada. Do funkcí musí být navržen nejméně takový počet kandidátů, který odpovídá ustanovením čl. III odst. 3.2 Stanov SK.
2.            Volby do VV SK a do KK musí být provedeny odděleně, tzn., že pro volbu VV SK i pro volbu KK musí být provedeno hlasování zvlášť a volbu členů VV SK je třeba ukončit před tím, než se přistoupí k volbě členů KK. Pro volby obou orgánů pak platí ustanovení následujících odstavců tohoto článku.
3.            V prvním kole hlasování jsou zvoleni kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů v pořadí podle většího počtu získaných hlasů, až do počtu členů orgánu, který má být zvolen.
4.            Stane-li se, že na posledním místě pořadí volených členů orgánů získají kandidáti stejný počet hlasů, splňují-li podmínku nadpoloviční většiny hlasů a stanovený počet členů orgánu by tak byl překročen, koná se mezi těmito kandidáty rozhodovací volba. Zvolen je ten kandidát, který v rozhodovací volbě získá větší počet hlasů. 
5.            Není-li v prvním kole voleb zvolen stanovený počet členů orgánů nadpoloviční většinou, koná se druhé kolo voleb z těch kandidátů, kteří byli navrženi. Do druhého kola voleb postupuje nejvýše dvojnásobný počet kandidátů na místa členů orgánu, které je třeba ještě zvolit, v pořadí určeném ziskem většího počtu hlasů v předchozím kole. Ve druhém kole je zvolen zbývající počet členů orgánů, jimiž se stanou ti, kteří získají největší počet hlasů. Nezvolený kandidát na předsedu SK může kandidovat za člena VV SK nebo KK. Nezvolený kandidát za člena VV SK může kandidovat za člena KK. Nezvolený kandidát na předsedu SK i nezvolený kandidát za člena VV SK mohou kandidovat i v případě, že by do funkcí ve VV SK i KK byl již předem navržen dostatečný počet kandidátů. Člen KK nemůže být předsedou SK ani členem VV SK.
6.            Pokud není do funkcí navržen dostatečný počet kandidátů tak, aby bylo možno dostát požadavkům ustanovení odst. 4 a 5, vyzve předseda volební komise delegáty k návrhu dalších kandidátů. Podmínky pro návrhy kandidátů (čl. 2) a registraci kandidátů (čl. 3) musí být splněny s ohledem na to, že k navrhování dochází až v průběhu valné hromady. To platí i pro případy uvedené v čl. 5 odst. 5.
 
článek   7
Veřejné hlasování
 
Veřejně se hlasuje zvednutím paže delegáta sdružených klubů.
 
článek   8
Tajné hlasování
 
1.            Hlasovací lístky pro tajné hlasování připraví VV SK svolávající valnou hromadu. Hlasovací lístky musí být vyhotoveny pro každý volený orgán a pro každé kolo voleb i rozhodovací volbu zvlášť. Na hlasovací lístky pro první kolo voleb se uvede v abecedním pořadí seznam kandidátů, který obsahuje jejich jména a příjmení. Hlasovací lístek musí být opatřen podpisem předsedy SK.
2.            Není-li do funkcí předem navržen dostatečný počet kandidátů a je-li třeba hlasovací lístek pro první kolo voleb doplnit o další kandidáty na valné hromadě, dopíší si delegáti nové kandidáty do hlasovacích lístků na místě podle pokynů předsedy volební komise.
3.            Pro případ druhého kola voleb či rozhodovací volby připraví VV SK dostatečný počet čistých hlasovacích lístků označených podpisem předsedy SK, na něž si podle pokynů předsedy volební komise delegáti vlastnoručně dopíší identifikační údaje hlasovacího lístku (zda se jedná o volbu předsedy SK nebo členů VV SK či KK, zda jde o druhé kolo voleb či o rozhodovací volbu) a jméno a příjmení kandidátů, kteří byli navrženi pro druhé kolo voleb či pro rozhodovací volbu a kteří byli zaregistrováni volební komisí                         a oznámeni jejím předsedou.
4.            Delegát je povinen dopsat či napsat si do hlasovacího lístku všechny kandidáty, kteří byli zaregistrováni a které oznámil předseda volební komise. Delegát je povinen zakroužkováním celého jména a příjmení kandidátů na hlasovacím lístku označit takový jejich počet, jaký má být zvolen. Delegát je oprávněn zakroužkovat i menší počet kandidátů, než má být zvolen, nikoli však větší počet.
 
článek   9
Platnost hlasování
 
1.        Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich (hlasuje veřejně nebo odevzdá hlasovací lístky) nadpoloviční většina delegátů sdružených klubů, jejichž účast byla zaregistrována mandátovou komisí.
2.        Volební komise rozhoduje o platnosti hlasování a hlasovacích lístků.
3.        Neplatný je odevzdaný hlasovací lístek
          a) na němž je vepsán kandidát, který nebyl volební komisí zaregistrován a oznámen nebo
          b) v němž není vepsán kandidát, který byl volební komisí zaregistrován a oznámen nebo
          c) určený pro volbu v jiném kole či pro rozhodovací volbu nebo
          d) určený pro volbu činovníka jiného orgánu nebo
                e) v němž je zakroužkován větší počet kandidátů, než má být zvolen nebo
                f) upravený negativně (v němž je škrtáno) nebo
          g) nijak neupravený (na němž není zakroužkován žádný kandidát).
4. Kandidát je zvolen, hlasovala-li pro něj platně nadpoloviční většina delegátů, kteří se zúčastnili právoplatných voleb (odst. 1).
5.        Volební komise po každém kole hlasování a po rozhodovací volbě oznámí jména a příjmení zvolených kandidátů. V případě veřejného hlasování volební komise oznámí, kolik delegátů hlasovalo pro kandidáta, kolik bylo proti a kolik delegátů se zdrželo hlasování a zda byl do funkce zvolen. Obsahem sdělení volební komise o výsledku tajného hlasování je informace o tom kolik delegátů volilo, kolik bylo odevzdáno platných a kolik neplatných hlasovacích lístků, kolik platných hlasů kandidát obdržel a zda byl do funkce zvolen.
 
 
 
 
 
článek  10
Odvolání z funkce
 
1.        Valná hromada je oprávněna odvolat z funkce člena výkonného výboru i člena kontrolní komise v průběhu funkčního období těchto orgánů.
2.        Členy orgánů uvedených v odst. 1 lze odvolat jen jednotlivě a jmenovitě. Není možné odvolat výkonný výbor nebo kontrolní komisi jako celek.
3.        Návrh na odvolání člena orgánu může podat výkonný výbor nebo sdružený klub oprávněný zúčastnit se svým delegátem valné hromady. Návrh na odvolání člena orgánu musí být zařazen na program valné hromady.
5.        Pokud je program jednání valné hromady takto schválen, schválí valná hromada ještě volební komisi (v zásadě se jedná o negativní volbu), která připraví hlasování o odvolání člena orgánu z funkce.
6.        Předseda volební komise oznámí výsledek hlasování způsobem stanoveným v čl. 9 odst. 4.
 
článek 11
Doplňovací volba
 
1.        Stane-li se, že se z jakýchkoli důvodů uvolní místo člena výkonného výboru nebo člena kontrolní komise v průběhu funkčního období, uskuteční se na nejbližší valné hromadě doplňovací volba.
2.        Pokud dojde k uvolnění místa v orgánu před valnou hromadou nebo je-li podán návrh na odvolání člena orgánu z funkce, který podle čl. 10 odst. musí být zařazen do návrhu programu valné hromady, učiní výkonný výbor všechna opatření podle tohoto volebního řádu k uskutečnění doplňovací volby a rovněž doplňovací volba se provede stejným způsobem, jako volí-li se celý orgán.   
 
článek   12
Archivace volebních dokumentů
 
1.        Volební komise zpracuje o volbě členů orgánů protokol. Protokol se zpracovává jen o volbě těch osob, které byly zvoleny do funkcí. Protokol podepíší všichni členové volební komise. Řádně zpracovaný protokol předá předseda volební komise do jednoho týdne po skončení valné hromady předsedovi SK.
2.        Volební komise je povinna zároveň s protokolem předat předsedovi SK všechny dokumenty voleb, a to, písemně podané návrhy do funkcí členů orgánů SK, seznam s charakteristikami navržených kandidátů, hlasovací lístky, které byly předmětem sčítání podle volených funkcí (předseda SK, členové VV SK, členové KK) a jednotlivých kol voleb, případně rozhodovacích voleb, pokud se jednalo o tajnou volbu.
3.        VV SK je povinen dokumenty uvedené v odst. 1 a 2 vést ve svém archivu nejméně do 31. prosince roku, v němž uplynou od volby orgánů SK 4 roky.
 
 
 
 
 
článek 13
Závěrečná ustanovení
 
1.        Tento volební řád je závazný pro všechny valné hromady SK. Valná hromada SK může v rámci tohoto volebního řádu použít pouze postupy, k nimž ji opravňuje čl. 4 odst. 3.
2.        Tento volební řád schválila mimořádná valná hromada dle stanov SK dne 25. 3. 2016

verze PDFpdficon.jpg