Jdi na obsah Jdi na menu
 

0. INFO platba příspěvků :

 info.jpg


5. Fotbalový nábor :

 nabor-louky-2019.png-levy.png


 

jednací řád

 

Jednací řád
 Valné hromady SK Louky, z.s.
 
Článek 1
 
1.       Na valnou hromadu SK Louky, z.s. (dále jen VH) vysílají minimálně po 2 delegátech všechny sdružené oddíly v klubu SK Louky, z.s. Na VH nemají hlasovací právo členové oddílu, ale pouze výše uvedení zástupci sdružených oddílů.
 
 
Článek 2
 
1.       VH je schopna jednat, usnášet se a volit, pokud je na ní platně přítomna nadpoloviční většina delegátů.
 
2.       K přijetí rozhodnutí VH je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny delegátů. Hlasuje se veřejně zdvižením paže (netýká se voleb).
 
3.       VH se dále účastní členové klubu SK Louky, z.s., členové kontrolní komise, členové a předseda výkonného výboru.
 
4.       VH se mají právo zúčastnit jako hosté zástupci místních spolků a místní samosprávy. VV SK Louky může pozvat i další hosty.
 
Článek 3
 
1.       Valná hromada volí předsedajícího. Tuto funkci může vykonávat delegát nebo člen výkonného výboru. Nemůže ji však vykonávat osoba kandidující na funkci předsedy zapsaného spolku.
 
2.       Předsedající řídí VH podle schváleného programu a uděluje slovo jednotlivým delegátům a hostům.
 
Článek 4
 
1.       VH volí předsedu a další 2 členy mandátové a návrhové komise a předsedu a 2 členy volební komise, vždy z řad delegátů.
 
2.       Mandátová komise ověřuje usnášení schopnost a platnost mandátů. V případě, že shledá, že se valné hromady účastní osoba, která není členem sdružených oddílů, prohlásí její mandát za neplatný s tím, že tento delegát se může obrátit na valnou hromadu, aby přijala konečné rozhodnutí. Mandátová komise podává zprávu o počtu přítomných delegátů a hostů.
 
3.       Návrhová komise předkládá valné hromadě návrhy na usnesení. Delegáti s hlasem rozhodujícím mohou předkládat návrhy na usnesení prostřednictvím návrhové komise.
 
4.       Činnost volební komise se řídí volebním řádem mimořádné valné hromady SK Louky, z.s., schváleným výkonným výborem a valnou hromadou.
 
Článek 5
 
1.       Delegát sdružených oddílů má právo vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům programu. K jednomu bodu programu může každý delegát vystoupit jen jednou, délka jeho vystoupení přitom nesmí přesáhnout 3 minuty. Výjimku může na požádání učinit předsedající, s jehož souhlasem mohou vystoupit i hosté a kandidáti na funkci předsedy, pokud nejsou delegáty.
 
2.       Předsedající může diskutujícím odejmout slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující přes upozornění překročí délku vystoupení nebo se zcela odchyluje od projednávaného programu či hrubým způsobem uráží přítomné.
 
3.       Delegáti sdružených oddílů mohou k projednávaným bodům programu vznášet faktické poznámky; k návrhu na usnesení mohou vznášet pozměňovací či doplňovací návrhy.
 
4.       Delegát je povinen zúčastnit se celého průběhu jednání. Delegáti, kteří se rozhodnou opustit jednání VH, jsou povinni toto nahlásit mandátové komisi.
 
 
Ve Zlíně dne 25. 3. 2016

verze PDF pdficon.jpg